Kancelaria Notarialna

Witamy państwa

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 — 16.00 i mieści się na ul. Pijarska 15/3 dawniej
Rynek 22. Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminu w innych dniach i godzinach.

Notariusz może sporządzić czynność poza siedzibą Kancelarii w przypadkach zaistnienia szczególnych okoliczności (niemożność osobistego stawiennictwa osoby w Kancelarii ze względu na wiek lub chorobę), jak również gdy charakter czynności za tym przemawia (zgromadzenia wspólników, zebrania wspólnot).

Notariusz nazywany jest sędzią braku sporu. Jest osobą zaufania publicznego. Jest bezstronny, czuwa nad bezpieczeństwem obrotu i zachowuje w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności. Zasady działania notariatu określano zostały w ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 189 poz. 1158 ze zm).
W ramach naszej działalności sporządzamy wszystkie czynności, które zgodnie z przepisami wymagają formy notarialnej, lub którym strony pragną nadać formę notarialną.