Czynności

Sporządzamy wszystkie czynności notarialne, przewidziane w ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.

Do katalogu sporządzanych w naszej Kancelarii czynności należą w szczególności:

— umowy darowizny nieruchomości gruntowych, lokali oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali;

— umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych, lokali oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali;

— umowy działu spadku, zniesienia współwłasności nieruchomości oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali;

— umowy ustanowienia odrębnej własności lokali;

— umowy przedwstępne zbycia nieruchomości lub spółdzielczych własnościowych praw do lokali;

— umowy deweloperskie;

— akty ustanowienia hipotek;

— akty poddania się egzekucji;

— akty ustanowienia służebności oraz użytkowania;

— umowy zamiany;

— umowy o dożywocie;

— pełnomocnictwa;

— testamenty;

— protokoły przyjęcia lub odrzucenia spadku;

— akty poświadczeń dziedziczenia;

— umowy majątkowe małżeńskie;

— umowy podziału majątku wspólnego małżonków;

— akty ustanowienia fundacji;

— umowy i protokoły spółek;

— poświadczenia własnoręczności podpisów na okazanych dokumentach oraz wzory podpisów;

— poświadczenia zgodności dokumentów z oryginałem;

— poświadczenia pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu;

— przyjęcia na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych;

— sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów oraz daty okazania dokumentu;

— sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

 

Wszelkie informacje udzielane są nieodpłatnie.

Jeżeli zamierzają Państwo dokonać czynności z naszym udziałem w celu zapewnienia sprawnego przeprowadzenia czynności notarialnej wskazane jest wcześniejsze dostarczenie do Kancelarii dokumentów.

 

Dokumenty

Nie istnieje wykaz dokumentów które są wymagane, bo to uzależnione jest od charakteru zamierzonej przez Państwa czynności. Pomocą w ich skompletowaniu niech służą następujące wskazówki:

— zawsze wymagany jest dokument tożsamości osoby biorącej udział w czynności notarialnej (dowód osobisty, paszport, karta pobytu), w przypadku osób prawnych — odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

— w przypadku zbycia lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość — wystarczające jest wskazanie numeru księgi wieczystej lub odpis z księgi wieczystej,

— w przypadku zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu — aktualne (ważne 1 miesiąc) zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej, stwierdzające przysługiwanie zbywcy prawa do lokalu, a jeżeli dla prawa prowadzona jest księga wieczysta wskazanie jej numeru lub odpis księgi wieczystej,

— w przypadku zbycia nieruchomości gruntowej (tak zabudowanej jak i niezabudowanej) — zawsze wymagany jest wypisz rejestru gruntów, wskazanie numeru księgi wieczystej lub odpis księgi wieczystej. Czasem wymagany jest dokument urzędu gminy stwierdzający przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, lub informacja o braku tego planu,

— jeżeli podstawą nabycia nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, które mają być zbyte lub ustanowione ma być na nich ograniczone prawo rzeczowe — jest postanowienie spadkowe, postanowienie o zasiedzeniu (spadki i zasiedzenie nabyte po 28 lipca 1983 r.), lub akt poświadczenia dziedziczenia albo darowizna lub nieodpłatne zniesienie współwłasności (po 1 stycznia 2007 r.) — wymagane jest stosowne zaświadczenie urzędu skarbowego stwierdzające uregulowanie spraw podatkowych.

 

Opłaty

Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych od czynności dokonywanych w formie aktu notarialnego. Czynności podlegające podatkowi, zwolnienia od podatku i jego wysokość regulują przepisy ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. nr 101 poz. 649 ze zm). Notariusz obowiązany jest uzależnić dokonanie czynności od uprzedniego zapłacenia podatku, a więc przy sporządzeniu aktu notariusz pobiera podatek i wpłaca go na rachunek urzędu skarbowego.

Notariusz jest płatnikiem podatku od spadków i darowizn w przypadku dokonania darowizny w formie aktu notarialnego oraz od umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Wysokość tego podatku, zwolnienia od podatku regulują przepisy ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. z 2009 r. Dz. U. nr 93 poz. 768 ze zm). Notariusz pobiera podatek przy sporządzeniu aktu notarialnego i wpłaca go na rachunek urzędu skarbowego.

Notariusz pobiera również opłaty sadowe, w przypadku gdy akt notarialny zawiera wniosek do sądu wieczystoksięgowego o dokonanie wpisu w księdze wieczystej. Pobraną przy akcie opłatę sądowa notariusz przekazuje właściwemu sadowi rejonowemu. Wysokość opłat sądowych regulują przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. nr 90 poz. 594 ze zm).

Notariusz za dokonane czynności pobiera wynagrodzenie, którego maksymalną wysokość określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148 poz. 1564 ze zm). Taksa notarialna podlega podatkowi VAT w stawce 23 %.

Ze względu na różnorodność czynności notarialnych proponujemy wcześniejszy kontakt z Kancelarią w celu ustalenia wysokościi rodzaju opłat związanych z zamierzaną przez Państwa czynnością notarialną.